Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /var/www/sites/shop/system/library/cache/file.php on line 32Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/sites/shop/system/framework.php:42) in /var/www/sites/shop/catalog/controller/startup/startup.php on line 158 Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja vienošanās / Distances līguma noslēgšanas noteikumi

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LR Projects”, reģistrācijas Nr. 40203258745, juridiskā adrese: Jūrmala, Varavīksnes iela 5 k-1 - 17, LV-2015, turpmāk – LRProjects.lv, nodrošina tīmekļa lapā www.LRProjects.lv, turpmāk – Mājaslapa, pieejamo saturu un pārdod preces saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājaslapā, kopā saukti – Noteikumi. Veicot pirkumu Mājaslapā, klients apliecina, ka ir izlasījis Noteikumus, saprot tos un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

1.2. Ja klients kā patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas LRProjects.lv  Mājaslapā piedāvātās preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” un saistītajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies preci Mājaslapā, nav tiesībspējas un/vai rīcībspējas, par preces pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizgādnis). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa netiek atmaksāta.

1.4. Reģistrējoties Mājas lapā, klients izveido savu kontu, ar kura starpniecību iespējams noslēgt Distances līgumu. Distances līgums par preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.


2.  Preces

2.1. LRProjects.lv Mājaslapā piedāvā vieglo auto un vieglā komerctransporta rezerves daļas. Galveno kārt specializējoties uz “Land Rover” markas automašīnu rezerves daļām un visu auto marku izpūtējiem un izlūdes sistēmas rezerves daļām, iepriekš un turpmāk – Preces.

2.2. “LR Projects” sniedz pēc iespējas izsmeļošāku informāciju par Preču tehniskajiem parametriem, kā arī pēc iespējas informāciju par auto modeļiem, kuriem Prece ir piemērota. Ja Jums ir jautājumi par Preces atbilstību konkrētam auto modelim, lūdzam Jūs sazināties ar LR Projects pārstāvi pirms pasūtījuma veikšanas.

2.3. LRProjects.lv Mājaslapā sniedz pēc iespējas precīzu informāciju par pieejamajiem produktiem un to raksturojumu, taču “LR Projects” nevar garantēt, ka informācija, kas saistīta ar Preci, pilnībā raksturo produktu.

2.4. Visām Mājaslapā pirktajām Precēm ir ražotāja garantija, kas tiek norādīta attiecībā uz konkrēto Preci, t.i., garantijas devējs, termiņš, apjoms un nosacījumi. Neatkarīgi no ražotāja garantijas, klientam kā patērētājam ir tiesību aktos noteiktas tiesības 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Preces piegādes dienas pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu Preci.

2.5. Lai izmantotu garantijas tiesības, patērētājs aizpilda Preces atgriešanas formu, kas pievienota katram pirkumam, un to kopā ar Preci nogādā “LR Projects” birojā adresē: Jūrmala, Varavīksnes iela 5 k-1 - 17, LV-2015. Preci bez kavēšanās nosūta ražotājam garantijas gadījuma pārbaudei. Ja Preces ražotājs apstiprina Preces neatbilstību kvalitātes standartiem, “LR Projects” atgriezīs Jūsu naudu par iegādāto Preci. Ja Preces ražotājs neapstiprina Preces neatbilstību kvalitātes standartiem, tad “LR Projects” Jums sniegs motivētu skaidrojumu par iemesliem.


3. Cenu veidošanas politika

3.1. Mājaslapā visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Visas cenas ietver PVN vai citus nodokļus un nodevas, ja tādi paredzēti. Atkarībā no izvēlētā piegādes veida, pasūtījuma summas un piegādes adreses, LRProjects.lv (“LR Projects”) pasūtījumam var piemērot piegādes maksu, kura tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta pasūtījuma cenā.

3.2. LRProjects.lv (“LR Projects”)  norādīs Preces galīgo cenu, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus pirms Distances līguma noslēgšanas. Ja LRProjects.lv (“LR Projects”)  nevarēs iepriekš aprēķināt piegādes vai pasta izdevumus, tad par to informēs klientu.

3.3. Ja LRProjects.lv (“LR Projects”) konstatēs, ka veicot pasūtījumu, pasūtījumā norādītā cena atšķiras no tobrīd Mājaslapā norādītās cenas, LRProjects.lv (“LR Projects”) sazināsimies ar klientu un piedāvās iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja LRProjects.lv (“LR Projects”)  neizdosies sazināties ar klientu, pasūtījums tiks uzskatīts par atceltu un LRProjects.lv (“LR Projects”) atgriezīs klientam visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.


4. Atteikuma tiesības

4.1. Klientam ir tiesības 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas atteikties no Distances līguma, neminot iemeslu. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu ir nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

4.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, klientam ar nepārprotamu paziņojumu ir jāinformē LRProjects.lv (“LR Projects”)  par lēmumu atteikties no Distances līguma. Paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu var sūtīt uz e-pasta adresi: veikals@LRProjects.lv vai pa pastu uz adresi: Jūrmala, Varavīksnes iela 5 k-1 - 17, LV-2015. Lai paziņotu par atteikuma tiesību izmantošanu, klients var izmantot atteikuma veidlapas paraugu, kas pievienots katram pasūtījumam.

4.3. Pēc paziņošanas par atteikuma tiesību izmantošanu klientam ir nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad klients paziņo LRProjects.lv (“LR Projects”)  par savu lēmumu atteikties no Distances līguma, jāatgriež Prece, to nogādājot LRProjects.lv (“LR Projects”)  birojā adresē: Jūrmala, Varavīksnes iela 5 k-1 - 17, LV-2015, biroja darba laikā. nosūtot pa pastu uz LRProjects.lv (“LR Projects”)   biroju. 

4.4. Ja klients atsakās no Distances līguma, LRProjects.lv (“LR Projects”)  atmaksā no klienta saņemtos maksājumus par preci, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad klients ir informējis LRProjects.lv (“LR Projects”)  par lēmumu atteikties no Distances līguma. LRProjects.lv (“LR Projects”)  atmaksās naudu, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā, ja vien klients nav lūdzis to darīt citādi. Jebkurā gadījumā LRProjects.lv (“LR Projects”)   neiekasēs papildus samaksu par naudas atgriešanu. LRProjects.lv (“LR Projects”)   var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad  būs saņēmis Preces atpakaļ.

4.5. Klients ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja Prece(s) izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo Preču veidu, īpašības un darbību, bet gan citos nolūkos. Ja LRProjects.lv (“LR Projects”)  konstatēs, ka Prece ir lietota, bojāta, netīra, citādi ekspluatēta, vai ar montāžas vai lietošanas pazīmēm, Trodo.lv var atteikties pieņemt Preces atpakaļ. Precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, kas nav sabojāts vai sasmērēts.


5. Strīdu izšķiršanas kārtība

5.1. Visi strīdi, kas jebkādā veidā attiecas uz klienta autorizāciju Mājaslapā vai rodas saistībā ar Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tiks risināti savstarpējās pārrunās.

5.2.  Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad klients kā patērētājs var celt prasību Latvijas Republikas tiesā, kas ir LRProjects.lv (“LR Projects”) reģistrācijas valsts.

5.3. LRProjects.lv (“LR Projects”) var celt prasību pret klientu kā patērētāju Latvijas Republikas satversmes tiesā.

5.4. Latvijas Republikas tiesā ar šiem Noteikumiem nekādā veidā neierobežo klienta kā patērētāja tiesības vērsties Patērētāju aizsardzības centrā savu tiesību aizsardzībai.


6. Dokumentu parakstīšana

6.1 Gadījumos, kad pircējs apmaksā un saņem preci LRProjects.lv (“LR Projects”) klientu centrā, tiek izsniegti attiecīgi darījumu apliecinoši dokumenti - kases čeks vai/un preču pavadzīme, atkarībā no tā vai par pasūtījumu ir veikta priekšapmaksa, kāds ir klienta izvēlētais maksājuma veids u.c.

6.2 Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu. Uz pirkumu apliecinoša dokumenta jeb preces pavadzīmes tiek norādīta atbildīgā par pasūtījuma komplektēšanu un nosūtīšanas dokumenta sastādīšanu persona. Saskaņā ar šiem noteikumiem, uz dokumenta norādītā atbildīgās personas vārda un uzvārda esamība ir līdzvērtīga minētās personas parakstam.

6.3 Preču atgriešanas gadījumā, no LRProjects.lv (“LR Projects”)  puses tiek izsniegts kredītrēķins, kuru vai nu sagatavo pārdevējs un izsniedz klientam oriģinālu vai noliktava, sagatavojot kredītrēķinu elektroniski un nosūtot uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu. Naudas atmaksa klientam var tikt veikta gan skaidrā naudā (tiek izsniegts kases čeks) vai ar pārskaitījumu, atkarībā no konkrētās situācijas un izvēlētā apmaksas veida pasūtījuma veikšanas brīdī.


7. Vispārīgi noteikumi

7.1. Klients piekrīt, ka Noteikumi veido visu starp klientu un LRProjects.lv (“LR Projects”)  noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājaslapas un tās satura lietošanu.

7.2. LRProjects.lv (“LR Projects”)  ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt Noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājaslapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Klients piekrīt, ka, turpinot lietot Mājaslapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, klients ar to apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām. LRProjects.lv (“LR Projects”)  patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar Noteikumiem piešķirtās tiesības. Klientam ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājaslapu jebkādā veidā.

7.3. Nekas no šajos Noteikumos minētā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp klientu un LRProjects.lv (“LR Projects”)  . Gadījumi, kad LRProjects.lv (“LR Projects”)  nespēj panākt Noteikumu ievērošanu no klienta puses, neietekmē LRProjects.lv (“LR Projects”)  tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no Noteikumu punktiem piemērojamo tiesību aktu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar kompetentās iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē Noteikumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā. Tā vietā Noteikumos iespēju robežās tiek veikti grozījumi atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem.